Struer Friskole | Drøwten 8 | 7600 Struer | Tlf. 97 85 28 14 | mail: info@struerfriskole.dk

Plan og praksis for evaluering på Struer Friskole

 

Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

 

  1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels fremstå som tydelig og målrettet dels foreskrive en refleksiv og undersøgende praksis, der skal medvirke til udvikling og læring på alle niveauer.
  2. Skolen ønsker at fastholde fag, undervisning og pædagogik som et personligt anliggende og ansvar, hvor sammenhængen skabes gennem den åbne dialog mellem lærere, elever og forældre.
  3. Evalueringsplanen er en selvevaluering med det dobbelte formål både at være det interne værktøj, der kan støtte op om konstruktive udviklingsprocesser og samtidig være den synlige oversigt over skolens evalueringspraksis, som skolen ønsker at delagtiggøre og involvere alle interesserede i.
  4. Desuden beskriver Evalueringsplanen hvorledes skolens evalueringspraksis lever op til gældende lovgivning. Heraf følger:
  • Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.
  • Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.
  • Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evaluering.
  • Skolen skal offentliggøre sine slutmål, delmål og undervisningsplaner og skolelederens årlige evaluering på skolens hjemmeside.

Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen


Kernen i den løbende evaluering om elevernes udbytte af undervisning er dialoger og vurderinger mellem lærere og elever i forbindelse med den daglige undervisning. Her følges til stadighed op på- og lægges mål for elevernes udbytte af undervisningen.


Disse samtaler underbygges ved to årlige forældresamtaler. En i efteråret og en i foråret.


Inden samtalerne har eleverne udfyldt et selvevalueringsskema.


Vi tager dermed afsæt i, at elever er forskelligt begavede på forskellige områder, at de har forskellig baggrund og forskellige forudsætninger, at læring er noget individuelt der foregår sammen med andre, og at eleven skal inddrages efter evne i at formulere egne mål for at kunne engagere sig i egen læreproces.


Her forholder eleverne sig til fagene, sociale relationer, samt klassens/skolens trivsel.


Skolens tema/emneuger og andre perioder udenfor den daglige skemaundervisning, hermed udeskole evalueres med eleverne.


Den løbende evaluering foregår også løbende ved:


CHIPS, efter behov ved bekymringsbørn


Klassesamtaler, ved behov, pigemøder, drengemøder, gruppemøder


Forældresamtaler, mindst én gang om året og ved behov


Forældremøder, mindst to gange om året


Daglig skole/hjemsamarbejde, telefonopkald, mails, dialog på skolen


Individuelle handleplaner, ved behov, udarbejdet af forældre, elev og pædagogisk personale i fællesskab


Prøver i dansk og matematik


For elever, som modtager special-/støtteundervisning udarbejdes særskilte elevplaner med PPR, som evalueres i forbindelse med evt. ansøgning om støtte i det kommende skoleår.

 

Skole- Hjem- Samarbejdet


Der gennemføres lærer- elevsamtaler for alle elever. Den i efteråret er obligatorisk og den i foråret frivillig.


Der afholdes 2 årlige forældremøder i grupperne, hvor forældrene underrettes om skolegang og undervisning, dels sammen med de andre forældre drøfter, kommenterer og vurderer klassens/gruppens arbejde og samvær som helhed.


Ud over disse faste møder har forældrene og lærerne adgang efter behov til at ønske at mødes.


Hver fredag udsendes et brev med information om undervisningen, arrangementer og andre oplysninger, som er relevante for forældrene.


Alle forældre modtager det samme brev. Hermed tilgodeser vi er forståelse for skolens helhed.

 

Lærernes evaluering af skolens pædagogiske arbejde:


På de ugentlige teammøder eller lærermøder evalueres det daglige arbejde med eleverne. Der foretages en grundig evaluering og justering efter hvert arrangement og hver temauge. Denne proces finder sted i de daglige samtaler og i samværet med børnene, i det nære samarbejde med forældrene, på forældremøderne og i vores tætte samarbejde med bestyrelsen. Samtlige lærere sammenholder egen undervisning med del – og slutmål i alle fagplaner. Dette drøftes løbende i bl.a. teamet


Der afholdes to pædagogiske dage pr. skoleår.

 

Samarbejdet mellem skoleleder, lærere og bestyrelse:

 

Bestyrelsen har det overordnede og økonomiske ansvar for skolen. Skolelederen har det pædagogiske ansvar. Der afholdes ca. et bestyrelsesmøde om måneden. For at få samarbejdet mellem skoleleder, lærere og bestyrelse til at fungere optimalt, har vi valgt at afholde et af bestyrelsesmøderne som fællesmøde, hvor bestyrelse, skoleleder og lærere diskuterer skolens grundholdninger og idegrundlag. Her diskuteres de visioner og temaer, der senere tages op på de fælles forældremøder, så alle har en mulighed for at deltage i skolens visionære udvikling.

 

Der er udarbejdet et ”årshjul”, som beskriver samarbejdet mellem lærere og bestyrelse.

 

Samlet evaluering:

November 2016 er gennemført følgende evalueringer:

Trivselsunderøgelse blandt eleverne 

Tilfredshedsundersøgelse blandt forældre

Trivslesundersøgelse blandt personale

 

2017

Det er efter ledelsens bedste overbevisning sådan, at skolen fuldt ud lever op til, hvad der forventes. Dette bygger vi på de positive tilkendegivelser, vi får fra elevernes, forældrenes, og de tilsynsførendes og de modtagende ungdomsuddannelsers side. Dette fremgår af den tilsynførendes erklæring for skoleår 2016-17 og tilfredshedundersøgelsen blandt forældrene fra november 2016 og trivselsundersøgelsen blandt elever november 2016. Se undersøgelserne under fanen "dokumenter".

 

På baggrund af  gode erfaringer med, at supplere indholdet til morgensang med et fagfagligt fag har vi for skoleåret 2017/2018 valgt natur. Det er frivilligt om læreren benytter faget.

Eleverne skal i højere grad involveres i valg af sange, og præsentation af temaer. I år har hver gruppe fået en uge hvor de står for morgensang sammen med deres klasselærer.

 

Vi har en årrække haft fagdage, for at få mere plads til fordybelse. Efter evaluering på lærermødet er vi kommet frem til følgende: At vi lægger fagdagene selv. Enten som ud af huset, eller på skolen som faglig fordybelse. Dette vil vi evaluere på når skoleåret er slut.

 

Opfølgning:

Ledelsen har ud fra trivselsundersøgelsen blandt elever, valgt tre fokuspunkter som der vil være fokus på det næste år.

 

Handleplanerne er udarbejdet sammen med lærerne.

 

1. Bliver du mobbet på Struer Friskole

Der udarbejdes en mobbepolitik på Struer Friskole, så det er tydeligt hvad der skal gøres, hvis det opstår.

Vi gør elever opmærksomme på hvad mobning er, blandt andet ved at arrangere en dag med fokus på børnenes arbejdsmiljø og mobning i foråret 2017.

 

2. Føler du dig ensom

Have mere fokus på at vi skal huske hinanden både i frikvarter, i skolen og i fritiden. Dette tages op til klassens kvarter i alle grupper.

 

3. Er klasseværeslet rart at være i

Vi skal arbejde med det i hverdagen og være opmærksom på det. Vi undersøger hvad et støjøre koster, så vi kan have et der kan gå på omgang i grupperne.

 

Evaluering af Evalueringsformer:

Lærerne har under de pædagogiske dage i august 2017 evalueret vores evaluering af elever i klasserne. Efterføglende ha ledelsen valgt tre evalueringsformer som vi vil styrke det kommende skoleår. 

Det er disse tre:

Elevproduktioner

Kollegial observation

Egne fastholdte iagttagelser fra undervisningen 

 

 

 

Kommende evalueringstiltag:

 

APV efterår 2017