Struer Friskole | Drøwten 8 | 7600 Struer | Tlf. 97 85 28 14 | mail: info@struerfriskole.dk

Tilsynserklæring 2017-18

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Struer Friskoleskole:

 

1. Skolens navn og skolekode
Skolekode: 671011
Skolens navn: Struer Friskole

 

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Kjeld Læssøe

 

2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet undervisningen, på de enkelte datoer. Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 

Dato      Klasse Fag      Fagområde           Tilsynsførende
18-09-2017 1--2. dansk Humanistiske fag Kjeld Læssøe  
18-09-2017 3.-5. engelsk Humanistiske fag Kjeld Læssøe  
18-09-2017 6.-7. musik Praktiske/musiske fag Kjeld Læssøe  
19-09-2017 5.-9. Valgfag (grønt sløjd og show kemi) Naturfag Kjeld Læssøe  
15-11-2017 8.-9. idræt Praktiske/musiske fag Kjeld Læssøe  
15-11-2017 3.-5 fortælling Humanistiske fag Kjeld Læssøe  
15-11-2017 1.-2. matematik og fortælling Naturfag Kjeld Læssøe  
16-02-2018 3.-5. dansk Humanistiske fag Kjeld Læssøe  
16-02-2018 6.-7. engelsk og matematik Naturfag Kjeld Læssøe  
16-02-2018 0. musik Praktiske/musiske fag Kjeld Læssøe  

 

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg
Inden mine tilsynsbesøg meddeler jeg skoleleder dato og program for mine besøg. Som hovedregel drøfter jeg efter tilsyn i en klasse mine observationer med den pågældende lærer. Planerne for undervisningen, niveauet og undervisningsmaterialer er faste punkter i disse drøftelser. Derudover vil vi ofte komme omkring områder som evaluering, trivsel, inklusion, læringstile og variation i undervisningen.

 

3 Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?
Ja

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale, dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk.

 

Uddybning

 

 

4 Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 

4.1 Uddybning
Jeg har i de fire år, jeg har været tilsynsførende på skolen være godt omkring de 3 fagområder. 
Jeg bygger min vurdering på observationer af undervisningen, samtaler med lærere og skoleleder, vurdering af undervisningsmateriale og årsplaner sammenholdt med Fælles Mål og endelig prøveresultater.  Skolen har valgt at følge ministeriets Fælles Mål og  skoleforløbet afsluttes med folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse. Skolen fører dog ikke op til prøver i kristendom og historie. 
Eksempel på en undervisningstime inden for det humanistiske fagområde. Engelsk: Mellemgruppen var delt i 3. kl, der havde matematik og 4.-5. kl, der havde engelsk. Jeg fulgte primært 4.5. kl. Timen startede med tavleundervisning af bøjning af verberne to be og to have. Derefter gik eleverne – opdelt i grupper på 2 – i gang med hver deres selvvalgte emne på baggrund af et netop afsluttet emne om Skotland. Alle skulle lave en fremlæggelse i form af et slideshow. Projektet skulle også ses som en form for evaluering af Skotlands-emnet. Der arbejdes godt og læreren går rundt og hjælper. Oplysningerne finder eleverne primært på 
nettet, fx Wikipedia og på clio-online. Engelsk-bogen hedder ”Easy street”, som læreren er godt til freds med. Godt styret undervisning på alderssvarende niveau med interesserede og deltagende elever. 

 

5 Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 

Uddybning
Se uddybning under det humanistiske fagområde.

 

Eksempel på undervisningstime inden for det naturfaglige fagområde. Matematik i 6.-7. klasse: Klassen var i gang med geometri og herunder trekanter. Eleverne skulle arbejde i deres kompendier (kopier). Læreren gennemgik vinkelhalveringslinje på tavlen, hvorefter eleverne gik i gang med at løse opgaver omkring dette i deres kompendier. Der blev arbejdet godt. Timen sluttede af med at eleverne i gruppe repeterede stoffet via et spil. En god og afvekslende time på aldersvarende niveau med interesserede og deltagende elever.  

 

6 Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? 
Ja
Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 

6.2 Uddybning
Se uddybning under det humanistiske fagområde.
Eksempler på undervisning inden for det praktisk-musiske fagområde. Musik i 8.-9. kl.: Emnet var bluesmusikkens historie, og klassen var kommet til ”Chicago-blues”. En meget spændende og varieret time med skift mellem læsning af tekster, lytning til musik, besvarelse af spørgsmål 
omkring de forandringer i musikstilen, der sker med den sorte befolknings flytning fra Syden til Nordstaterne / Chicago og fælles drøftelser på plenum. Næste gang skulle eleverne spille blues sammen. En godt styret time på relevant fagligt niveau med interesserede og deltagende elever. 
Idræt i 8.-9. kl.: Orienteringløb. Ruten havde læreren lavet i en App, som var udviklet af spejderne. Eleverne havde denne app og dermed ruten, og opdelt i grupper deltog de på det niveau, de var i stand til. Lærerne cyklede runde på ruten og fulgte med i løbet. De hurtigste elever løb ruten på 23 minutter! For de langsomste tog det ca. en time. Læreren havde lagt spørgsmål ind omkring det forestående kommunevalg! En veltilrettelagt og godt styret - tværfaglig - undervisning på relevant niveau med interesserede og deltagende  elever. 

 

7.1 Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? 
Ja

 

7.2 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i dansk
Jeg bygger min vurdering på observationer af undervisningen, samtaler med lærere og skoleleder, vurdering af undervisningsmateriale og årsplaner sammenholdt med Fælles Mål og endelig prøveresultater.  
I følge ministeriets hjemmeside ligger Struer Friskole ved afgangsprøven i dansk i 2017 over landsgennemsnittet i læsning og retskrivning, på niveau med landsgennemsnittet i mundtlig dansk og under landsgennemsnittet i skriftligt dansk.  

 

7.3 Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? 
Ja

 

7.4 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i matematik
Jeg bygger min vurdering på observationer af undervisningen, samtaler med lærere og skoleleder, vurdering af undervisningsmateriale og årsplaner sammenholdt med Fælles Mål og endelig prøveresultater.  
I følge ministeriets hjemmeside ligger Struer Friskole ved afgangsprøven i matematik i 2017 over landsgennemsnittet.

 

7.5 Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja

 

7.6 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i engelsk
Jeg bygger min vurdering på observationer af undervisningen, samtaler med lærere og skoleleder, vurdering af undervisningsmateriale og årsplaner sammenholdt med Fælles Mål og endelig prøveresultater.  
I følge ministeriets hjemmeside ligger Struer Friskole ved afgangsprøven i engelsk over landsgennemsnittet.

 

7.7 Fører skolen til prøve i historie? 
Nej

 

7.8 Årsag
Skolen afholder ikke prøve i historie jf. §8a, stk. 5

 

7.9 Står elevernes standpunkt i historie mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja

 

7.9.1 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i historie
Jeg bygger min vurdering på observationer af undervisningen, samtaler med lærere og skoleleder, vurdering af undervisningsmateriale og årsplaner sammenholdt med Fælles Mål. 

 

8 Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
Ja

 

8.1 Uddybning
Se tidligere uddybninger. Jeg kan tilføje, at Struer Friskoles karaktergennemsnit (7,6) for bundne prøver i 9. klasse i skoleåret 2016-17 ligger over landsgennemsnittet (7,0) og over gennemsnittet i Struer Kommune (7,1). Tallene er fra Undervisningsministeriets hjemmeside. I følge CEPOS havde skolen en positiv undervisningseffekt på 0,2 i skoleåret 16/17. 

 

9 Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre?
Ja
 Uddybning
Jeg bygger min vurdering på observation af undervisningen, samtaler med lærere og ledelse og gennemlæsning af planer for undervisningen og skolens hjemmeside. Endvidere vil jeg nævne, at omgangsformen på skolen harmonerer godt med skolens idegrundlag, som dette fremstår på hjemmesiden. Især vil jeg fremhæve begreberne: tolerance, engagement og ansvarlighed. Jeg oplever generelt en åbenhed og gensidig respekt og tillid i kommunikationen på skolen. Dette gælder såvel blandt de ansatte som blandt eleverne og de to grupper imellem. Fællesskab som erklæret værdi på skolen kommer i praksis også frem ved et fast arrangement som ”Morgensang”. 

 

9.1 Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?
Ja
 Uddybning
Se under "Frihed og folkestyre". 

 

9.2 Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder?
Ja
 Uddybning
Se under "Frihed og folkestyre". 

 

9.3 Er der kønsligestilling på skolen?
Ja
 Uddybning
Den omtalte gensidige respekt er både voksne og børn imellem og kønnene imellem. 

 

10 Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde deres fælles interesser vedrørende skolen?
Ja

 

10.1 Uddybning
Elevrådet består af 6 medlemmer, valgt fra 3. til 9. kl. Der er valg hvert år. 

 

12. Donationer 
Har skolen i det foregående kalenderår modtaget en eller flere donationer som tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms fra samme donator?

 

12.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusiv moms i forbindelse med donatorer, der har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms. Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.
Navn Adresse Beløb i kroner
 
12.2 Angiv størrelsen af hver enkelt anonym donation på mere end 20.000 kr. eksklusiv moms.
Beløb i kroner

 

12.3 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusiv moms.
0,00 kr.

 

13. Tilsynets sammenfatning
Jeg oplever en skole, hvor lærerne er motiverede og velforberedte til undervisningen, og hvor eleverne også er motiverede, deltager og tager alderssvarende ansvar. 
Nej
Med sin evalueringsplan og sin praksis lever skolen også godt op til bekendtgørelsens krav om, at skolen skal foretage løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. I skolens evalueringspraksis evalueres både elevernes faglige niveau, deres sociale kompetencer og deres trivsel. Endvidere bruger skolen Chips (Childrens problem solving).  Systemet tester elevernes kognitive evner, samarbejdsevner m.m. Bliver hovedsagelig brugt ved bekymringsbørn og i de små klasser, så skolen kan se, hvornår den enkelte elev f.eks. er klar til gruppearbejde.  
Alt i alt er der tale om en veldrevet og velfungerende skole, der lever op til kravene fra ministeriet.