Struer Friskole | Drøwten 8 | 7600 Struer | Tlf. 97 85 28 14 | mail: info@struerfriskole.dk

Forældreudvalg


Alle forældre skal være aktiv deltager i en af skolens arbejdsgrupper. Se hvilet udvalg du er i under "dokumenter og skema"

  

 

Udvalgets navn

Fondsudvalget

Opgaver/formål

Udvalget forsøger at søge fondsmidler hjem til forskellige projekter. Projekterne kan beskrives/ønskes af ansatte og bestyrelse. Udvalget prioriterer mellem disse ønsker. Arbejdet består i at finde fonde og udarbejde projektbeskrivelser.

Mødeinterval

Mødes ca. 1 gang i måneden i 1 time.

Antal medlemmer

4  - 6.  I udvalget deltager en af skolens ansatte.

Formandens opgaver

Formanden  varetager mødeindkaldelse og skriver beslutningsreferater fra møderne. Formanden er bindeled til bestyrelsen.

Deltagere

Formand: Dorte Wium


 

Udvalgets navn

PR - udvalg

Opgaver/formål

At støtte skolelederen i arbejdet med at synliggøre Struer Friskole

Praktiske opgaver i udvalget

·    Distribution af brochure, plakater, andet?

·    Deltagelse i events/arrangementer, fx Open By Night,

           Sansefestival m.v.

·    Idegenerering i forhold til nye PR-initiativer

·    Korrekturlæsning, vinkling af avisomtale, faglig sparring

           m.v. afhængig af medlemmernes kompetencer og

          skolelederens behov.

Mødeinterval

Pr-udvalget mødes med skolelederen en gang i kvartalet.

Antal medlemmer

Max 7 medlemmer. Skoleleder deltager i udvalget.

Formandens opgaver

Formanden varetager mødeindkaldelse og skriver beslutningsreferater fra møderne. Formanden er bindeled til bestyrelsen.

Deltagere

Formand: Jesper Villadsen
 

Udvalgets navn

Fællesudvalg

Opgaver/formål

Fællesudvalget varetager vedligeholdelse af bygningerne inden- og udenfor, samt vedligeholdelse af legepladsen og grønne arealer.

Mødeinterval

Der arrangeres 4 arbejdslørdage – 2 i efteråret og 2 i forsommeren. Alle tilknyttet dette udvalg skal deltage i 2 lørdage. Dagen begynder ca. kl. 9.00 og slutter ca. kl. 15.00 afhængig af opgavernes omfang. Det findes en eller to, der tager sig af forplejningen af de mødte.

Antal medlemmer

minimum 20

Formandens opgaver

Formanden planlægger arbejdsopgaverne i samarbejde med skolens personale og indkøber materialer til de planlagte projekter.Formanden kan uddelegere ansvaret for opgaver til medlemmer, der har særlige kompetencer indenfor specifikke arbejdsopgaver. Formanden er bindeled til bestyrelsen. Skolens personale indkalder medlemmerne af udvalget til arbejdslørdagene.

Deltagere

Formand:


 

Udvalgets navn

Eventudvalg

Opgaver/formål

Udvalget står for at planlægge fester på Friskolen, og arrangementer, hvor der tjenes penge til skolen, gerne i samarbejde med støtteforeningen. Fester: Skolefest januar, sommerfest juni og Halloween november. Den største opgave er Halloween festen hvor hele skolen deltager og hele skolen pyntes op med gys og gru. Der kan arrangeres andre fester, hvis udvalget ønsker det. Arrangementer hvor der tjenes penge: Julestue/-marked. Loppemarked , cykelsponsorløb , børnefestival og andre gode ideer.

Mødeinterval

Alle i udvalget mødes 1 gang årligt, hvor opgaverne for det kommende år besluttes og fordeles. Herefter mødes man efter behov og i forhold til de konkrete arrangementer..

Antal medlemmer

10 - 15

Formandens opgaver

Formanden varetager mødeindkaldelse og skriver beslutningsreferater fra møderne. Formanden er bindeled til bestyrelsen.

Deltagere

Formand: Gitte Børsting

 

 

Udvalgets navn

Græsudvalg

Opgaver/formål

Klipper græs på skolens græsarealer.

Det tager ca. 3 timer at slå hele arealet, inklusive kantklipning med  … ?  efter behov

Mødeinterval

Udvalget mødes 1 gang i foråret. Her vælges formand og ønsker til den kommende sæsons fordeling af “slåweekender”.

Antal medlemmer

6 - 8

Formandens opgaver

Formanden varetager mødeindkaldelse og skriver beslutningsreferat fra mødet. Formanden har ansvaret for at udarbejde en plan og, at alle er bekendt med denne plan, og de aftaler, der er indgået for den kommende sæson. Formanden er bindeled til bestyrelsen.

Deltagere

Formand: Vibeke Meldgaard

 

Udvalgets navn

Hovedrengøringsudvalg.

Opgaver/formål

Grundig rengøring af skolen 2 gange om året.

Mødeinterval

Udvalget mødes 2 gange for at planlægge de 2 hovedrengøringer, og står for koordinering af rengøringen på selve dagene.

Antal medlemmer

2 - 3

Udvalgets opgaver

Udvalget bestemmer datoerne, og indkalder alle forældre.

Deltagere

 


 

Udvalgets navn

Fredagsspisningsudvalg

Opgaver/formål

Medlemmerne står skiftevis for at planlægge og anrette fredagsspisning. Målet er fredagsspisning mindst 1 gang månedligt.

Mødeinterval

1 - 2 gange årligt for planlægning og fordeling af fredage.

Antal medlemmer

6 - 12

Formandens opgaver

Formand indkalder til møder og udfærdiger en liste med datoer og navne, som gives videre til medlemmer og skoleleder.

Deltagere

Formand: Rikke Christensen

 

Andre forældreopgaver på Struer Friskole:

Vægtere til alarmen:

Som vægter stiller man sig til rådighed for at køre på skolen, når alarmen aktiveres og man tilkaldes af  alarmselskabet.

 

Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 7 forældre valgt for 2 år af gangen på generalforsamlingen i april. Der vælges henholdsvis 3 eller 4 hvert år. Der vælges 2 suppleanter som ikke deltager i møderne. Bestyrelsen mødes  ca. 1 gang i måneden. Det er formanden, der indkalder til møderne. Bestyrelsen har det overordnede økonomiske ansvar, og skal i samarbejde med skolelederen varetage ansvaret for skolens økonomiske og pædagogiske drift.

Økonomiudvalget er et udvalg i bestyrelsen, som er sammensat af skoleleder, kasserer og bestyrelsesformand.

Bestyrelsen kan oprette  ad hoc arbejdsgrupper efter behov.