Struer Friskole | Drøwten 8 | 7600 Struer | Tlf. 97 85 28 14 | mail: info@struerfriskole.dk

Bestyrelsen


Bestyrelsen 2018-19

 

Andreas Hou
Belinda M. Barslund 
Poul-Erik Damsgaard (skolekreds)
Anette Overgaard
Bo Frøsig (skolekreds)
Torsten Piontkowitz, formand
Inge Saugmandsgaard, næstformand

Suppleanter:
2. Lars Tygesen

Kassér: Alice Kjeldsmark


Hvis du vil i kontakt med bestyrelsen kan du skrive til bestyrelsen@struerfriskole.dk

 

Bestyrelsesarbejdet på Struer Friskole er mangfoldigt og spændende. Opgaver og arbejdsområder for bestyrelsen er på mange væsentlige punkter bestemt af de forskellige love og bekendtgørelser, som gælder for de frie skoler.   Det hedder sig i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” § 5, Stk. 5, at: ”Den overordnede ledelse af skolen varetages af en bestyrelse, som er ansvarlig for skolens drift over for børne- og undervisningsministeren”. Bestyrelsens overordnede ansvar for skolen handler meget om økonomisk styring, skolens drift og ansættelsesforhold for personalet.

 

Bestyrelsen på Struer Friskole består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, suppleanter vælges for 1 år på generalforsamlingen af forældrene. Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, hvor der vælges formand, næstformand og kasserer. Suppleanterne deltager ikke i
bestyrelsesmøderne, men træder ind i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen i utide.

 

Bestyrelsen afholder månedlige bestyrelsesmøder, hvori skolelederen og lærerrepræsentanten deltager. Derudover er der 2 årlige fælles personale/bestyrelsesmøder, hvor det samlede personale og bestyrelsen mødes og drøfter forskellige emner.